Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, 65014; тел./факс: (048) 728-62-41, (048) 728-06-53; е-mail:  Web: http://kurort.gov.ua/index.php/uk/) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади –Заступник директора з наукової роботи. Вимоги до посади: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

  • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі. Порядок проведення конкурсу на посаду заступника директора з наукової роботи визначено наказом ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України» від 18.02.2021 № 12. Строк прийняття заяв та документів – до 17 год. 30 хв. 22.03.2021 включно за адресою – пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, 65014. Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – Трофименко Олександра-Анастасія Сергіївна, завідувач науково-організаційного відділу, канд. юрид. наук; тел./факс: (048) 728-62-41, (048) 728-06-53; е-mail:

 

 


Проведення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади

Список учасників конкурсу на заміщення вакантної посади

Результати конкурсу на заміщення вакантної наукової посади