ДО УВАГИ АВТОРІВ!

До опублікування в науково-практичному журналі «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія» приймаються статті по найбільш актуальних питаннях використання природних лікувальних ресурсів, преформованих засобів, преформованих фізичних факторів. Рукописи могут быть представлены в виде редакционных статей, оригинальных статей, обзорных статей, тематических отчетов, специальных статей, писем в редакцию и руководств. Статті приймаються українською і російською мовами.

ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ:

1. Електронний варіант статті. Файли повинні мати назву за прізвищем першого автора з уточненням інформації (Петренко_стаття; Петренко_таблиці; Петренко_малюнки).
2. Згода на публікацію і оприлюднення персональних даних (підписану скановану копію).
3. Відомості про авторів подаються в кінці статті (українською, російською та англійською мовами) та повинні містити:
прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада; електронна пошта; код ORCID ID; контактний телефон кожного автора

Приклад:
Іванов Іван Іванович – доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний
університет радіоелектроніки, професор кафедри системотехніки, м. Харків, Україна; e-mail: ;
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3578-4653. Моб. 050-324-23-99.
Иванов Иван Иванов – доктор экономических наук, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный
университет радиоэлектроники, профессор кафедры системотехники, г. Харьков, Украина.
Ivanov Ivan – Doctor of Sciences (Economics), PhD (Engineering Sciences), Associate Professor, Kharkiv National University of Radio Electronics, Professor at the Department of System Engineering, Kharkiv, Ukraine

Скановані документи і електронна версія статті висилається на e-mail редакції .

Загальний обсяг статті – 7–10 сторінок, формат А4 (210х297 мм), через 1,5 інтервалу з полями: ліве – 3,5 см, праве – 1 см, зверху та знизу 2,5 см, шрифт Times New Roman, 14 пт. Допускається скорочення словосполучень, які часто використовуються в тексті, у вигляді абревіатури, указаної в дужках при першому згадуванні (не в назві).

СТАТТЯ ПОВИННА МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ:

1. УДК
2. Ініціали та прізвище авторів (верхнім регістром)
3. Назва статті (жирним)
4. Назва установи для кожного автора
5. Резюме (мета дослідження, методи, результати, висновки, 200 – 250 слів).
6. Ключові слова (5 – 10).
7. Вступ - стисло викладається історія питання з посиланнями на опубліковані протягом найближчих 10 років роботи, у тому числі власні.
8. Мета роботи.
9. Матеріали та методи. Загально відомі методи, описувати не слід – достатньо обмежитись посиланнями. Для експериментальних робіт необхідно указувати вид, стать та кількість тварин, які використовуються; методи знеболювання та евтанації; для клінічних робіт – кількість та клінічну характеристику обстежених хворих.
10. Результати досліджень та їх обговорення.
11. Висновки
12. Література. Оформляється відповідно до вимог ВАК по ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання ».
У списку літератури має бути не більше 20 посилань, з яких не менше 6 посилань на іноземні джерела. Посилання на літературу в тексті подаються у квадратних дужках в порядку появи у тексті.
13. References. Список літератури на латиниці, для його оформлення використовується Гарвардський стиль (Harvard style). Список літератури спочатку перекладається на англійську мову, потім в [Квадратних дужках] вказується транслітерація українського або російського вихідного джерела в тих же рамках оформлення як англійською мовою.

Приклад:
Kosenko, V., Persiyanova, E., Malyeyeva, O. (2017), "Methods of managing traffic distribution in information and
communication networks of critical infrastructure systems" ["Metody upravlinnja rozpodilom trafiku v infokomunikacijnyx merezhax system krytychnoji infrastruktury"], Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 2 (2), P. 48–55. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048

Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua
[Вибрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010)].
Транслітерацію російської мови - на http://translit.ru/ [Вибрати стандарт: BGN].

В кінці статті знов приводяться Ініціали та прізвище авторів, назва статті, назва установи для кожного автора, резюме, ключові слова двома мовами:англійською і російською якщо текст статті був українською мовою; англійською і українською якщо текст статті був російською мовою.

Кількість ілюстрацій (фотографії, мікрофотографії, рисунки, схеми, діаграми) повинні бути мінімальні; оригінали ілюстрацій в електронному вигляді присилаються на e-mail редакції окремими файлами в форматі TIFF або JPEG роздільною здатністю не менше 300 dpi. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими підписами. Ілюстрації не повинні повторювати дані, які відображено в таблиці.
Одиниці виміру слід додавати у відповідності з системою одиниць СІ (kg, g, sm, m3, l, ml, V, Wt, mA тощо).
Статті проходять рецензування незалежними експертами. Редакція залишає за собою право скорочувати та виправляти статті.
Невірно оформлені статті, без дотримання указаних правил, до розгляду не приймаються і авторам не повертаються, відхилені статті знов не переглядаються.