Будинок Інституту

Туристичний бренд України
У   1927   році   в   Одесі   був   заснован Бальнео-фізіо-терапевтичний інститут. На посаду Директора з 26.10.1927 року  Наказом  Наркомздоров'я  УСРР  (від  05.11.1927  року, № 8) було призначено професора М.М. Дитерихса. У 1965 р. інститут було перейменовано в Одеський НДІ курортології, а з 1992 р. носив назву Український  НДІ медичної реабілітації та курортології. 2012 рік ― Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

В різні роки інститут очолювали видатні особистості, лікарі-науковці. Першим директором інституту, тоді Всеукраїнського НДІ курортології був А.Н. Хейфиць. З 1944 по 1950 рр. на посаді директора інституту працював д.мед.н., професор М.В.Лашевкер. З 1950 по 1959 рр. — д.мед.н. А.В.Соколов. З 1959 по 1966 рр. інститут очолював к.мед.н. Ф.Ю.Куркудим. З 1966 по 1991 рр. директор Одеського НДІ курортології —д.мед.н., професор Г.О.Горчакова. З грудня 1991 р. К.Д.Бабов — директор Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 За 90 років існування Інституту накопичено унікальний досвід щодо:

  • розробки лікувально-реабілітаційних комплексів при найбільш поширеній патології (захворювання серцево-судинної, нервової систем, органів дихання, травлення, опорно-рухового апарату у дорослих і дітей);
  • комплексного вивчення, стандартизації, раціонального використання, охорони природних лікувальних ресурсів і курортних територій;
  • видання близько 700 бальнеологічних заключень на використання мінеральних вод в оздоровницях та для промислового розливу);
  • вивчення механізму дії різноманітних фізичних чинників (обґрунтовано диференційовані методи грязелікування при різній патології, розроблено критерії бальнеологічної оцінки мінеральних вод різних типів, сформульовано концепцію імунологічної дії фізичних чинників, закладено основи фармакофізіотерапії);
  • створено наукові школи курортологів.

В інституті працюють висококваліфіковані наукові кадри: 55 наукових співробітників, із них 9 докторів наук, у т.ч. 1 член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 7 — професорів, 24 кандидата наук — фахівці у галузі медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології.

За останні роки (2011-2017 рр.) співробітниками інституту видано 34 монографії та посібника; 23 методичних рекомендацій; 38 інформаційних листів; отримано 57 патентів та 17 свідоцтв на реєстрацію авторського права.
До Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (видає з 2014 року Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи), увійшло 26 наукових повідомлень.